Curs usuari aplicador de fitosanitaris bàsic

  INSCRIPCIÓ a cursos.apaema@gmail.com o bé al tel. 971 168 326, requerint nom, llinatges, núm. DNI, telèfon, adreça postal i mail. Ingrés al compte de Colonya ES54 2056 0009 7310 0107 3129 indicant nom i llinatges i la paraula BASIC. La inscripció es formalitzarà únicament quan s’hagi realitzat l’ingrés.