Nova normativa de flexibilització higiènica-sanitària

11 · desembre · 2020

Una empenta per a la ramadera extensiva i els petits escorxadors

Dijous 10 de desembre es va publicar al BOIB el Reial decret 1086/2020, per al que es regulen i flexibilitzen determinades condicions d’aplicació en matèria d’higiene en la producció i comercialització de productes agroalimentaris.

Creim que és una notícia que val la pena desgranar perquè pot suposar una millora en la situació del sector agrari, i del ramader en particular, ja que:

 • Permetrà impulsar els canals curts de comercialització i consum de proximitat.
 • Dona resposta a una llarga demanda dels petits productors i dels consumidors.
 • Serà positiva per als petits escorxadors, la ramaderia extensiva i les petites explotacions ramaderes.

Què inclou el nou reglament?

 • Noves excepcions o adaptacions per flexibilitzar requisits sanitaris  per a establiments i productes.
 • Sistema de concessió d’excepcions per a aliments tradicionals.
 • Flexibilització de normativa sanitària per a petits escorxadors.
 • Sacrifici a finca d’aus, conills i caça, amb alguns requisits.
 • Ús de llet crua.
 • Flexibilització de la temperatura de transport de la carn en la producció de productes específics.
 • Autorització del tall de canals de porcs domèstics i cavalls, abans de sabre els resultats de l’analítica de triquina.
 • Reducció del mostreig per a la matança d’aus i elaboració de la seva carn a escorxadors i establiments de transformació.
 • Es regulen les activitats de consum domèstic i subministrament directe per part del productor de petites quantitats de determinats productes al consumidor final o establiments locals de venda al menor.
 • Sacrifici d’animals ungulats domèstics per a consum domèstic privat.
 • Els requisits d’higiene per a producció primària d’aliments hauran de ser iguals als requisits mínims prevists en els reglaments del paquets d’higiene.
 • Es regulen els requisits per al subministrament directe de petites quantitats de carn d’aus de corral i lagomorfs (conills, per exemple) sacrificats a la finca al consumidor final o establiments de venda al menor.
 • Permís de subministrament de carn de caça per part dels caçadors a consumidor final o establiments de venda al menor.
 • Es regula la evisceració de la caça i l’obtenció de la seva carn.
 • Es regula la venda directa a consumidor de llet crua.
 • S’amplia la llista d’espècies de caragols silvestres que es poden comercialitzar.

Com defineix petit escorxador?

Com un escorxador que no mata més de 50 UGM (unitat ramadera), fins a un màxim de 2.500 a l’any. Els bòvids adults es considera 1 UGM, els porcs 0,20 UGM, mèns, cabrits i porcelles 0.05 UGM, entre d’altres. S’entén com a petit escorxador una instal·lació pública o privada, inclosos els escorxadors mòbils.

Quines excepcions atorguen a aquests?

 • No calen estables o corrals d’espera (amb requisits), ni tenir zones de quarantena.
 • No calen sales especials per buidar vísceres als ungulats, aus i conills, sempre que aquesta feina es faci en un moment diferent al sacrifici.
 • No cal tenir una sala independent per fer el tallat de la carn, si el sacrifici i el tallat es fa en moments diferents.
 • No calen locals especials per guardar les pells i altres subproductes, sempre que es garanteixi la separació temporal.
 • No calen càmeres frigorífiques per a la refrigeració post mortem d’ungulats, sempre que es retirin les canals immediatament amb un vehicle frigorífic en direcció a la sala de desfeta o elaboració.

Transport de carn d’ungulats (mèns, cabrits, vedells,…) domèstics i aus de corral per a la producció de productes específics

La canal se pot extreure de l’escorxador abans de que la carn assoleixi els 7 ºC, sempre que durant el transport sigui frigorífic, permetent que baixi la temperatura durant aquest desplaçament. El transport ha de ser en direcció a un sol lloc, no se pot passar per diferents establiments.

Per fer ús d’aquesta flexibilització, s’haurà de comunicar a l’autoritat competent amb antelació.

Es poden sacrificar aus de corral, conills i caça de cria fora de l’escorxador?

Sí, es permet el sacrifici a finca per traslladar llavors els animals a una sala de desfeta.

S’ha de demanar permís per fer-ho a l’autoritat competent.

Només ho podran fer les explotacions ecològiques de pollastre o guàtlera, explotacions de pollastre “campero” i “campero criat en total llibertat”. En el cas de conills, només aquelles explotacions de manco de 50 mares.

Quin és el límit màxim d’animals sacrificats a finca?

Aus de corral, 500 per setmana, fins a 25.000 a l’any.

Conills o lagomorfs, 300 per setmana, fins a 15.600 a l’any.

Es podran superar aquestes xifres degut a una qüestió estacional, temporal.

Quines instal·lacions mínimes necessitam?

 • Zona d’atordiment i sagnat, i per a l’escaldat i plomat de les aus o escorxat de conills.
 • Una sala per a evisceració i feinejat, i per a la desfeta de la canal, però cada procés s’ha de fer en moments diferents per evitar contaminacions.
 • Un equip de desinfecció d’utensilis emprats per al sacrifici i feinejat.
 • Disposar de càmera frigorífica suficient, per mantenir la carn no major a 4 ºC.
 • Es vendrà la carn com a carn fresca i no està permesa la congelació.
 • En tot moment s’haurà de complir amb el control de Salmonella.

Es pot fer venda directa d’aquests animals sacrificats a finca?

Sí, es poden subministrar de forma directa cap al consumidor o comerç minorista, petites quantitats de carn d’aus de corral, conill sacrificats a l’explotació. Aquesta comercialització es pot fer a la mateixa finca, a mercats, a domicili o establiments, i excepcionalment en fires, sempre que no se superin els 100 km de distància entre la finca i el punt de venda. S’haurà d’entregar un volant de circulació al consumidor o establiment i les canals hauran de dur un segell de VENDA LOCAL.

Com podem vendre la caça?

Es pot entregar peces de caça menor silvestre a un establiment de manipulació de caça sense necessitat d’examen per part d’un manescal, sempre que hi hagi una declaració numerada de que la persona responsable de la peça tengui formació al respecte i declari que no ha detectat cap anomalia en l’animal.

Sobre ús de llet crua

Es pot emprar llet crua provinent d’animals que no compleixen els requisits del Reglament CE 853/2004. En el cas de llet provinent de vacum, oví i caprí, aquests no han de mostrar reacció positiva a les proves de la brucel·losis, o han d’haver estat vacunats contra brucel·losis, i que no presentin símptomes de la malaltia.

Qui vulgui vendre la llet crua, haurà de donar-se d’alta al Registre Sanitari d’empreses alimentàries. La llet haurà d’anar envasada i haurà d’etiquetar-se corresponentment.

En el cas de llet crua destinada a elaboració de formatge, el període de maduració ha de ser de 60 dies mínim o ser sotmès a tractament tèrmic.