No m’esquitxis ses voreres!

“No m’esquitxis ses voreres!” és una campanya de denúncia sobre l’aplicació d’herbicides per al control de vegetació a les voreres de les carreteres i camins. Durant el 2016 s’editaren 1.000 adhesius per a vehicles que s’han anat regalant a productorxs eco i persones preocupades per la temàtica.

Conjuntament amb el GOB Mallorca, APAEMA ha donat la veu d’alarma cada vegada que les administracions locals, en especial el Consell de Mallorca, a través de les empreses concessionàries del manteniment de les carreteres, esquitxaven voreres amb herbicida.

Quina problemàtica hi ha amb l’herbicida?

L’herbicida més habitual utilitzat per al control de l’herba a voreres de camins, carreteres, carrers i parcs és el glifosat (1). Aquest és una substància química no gens selectiva i  persistent en el medi. S’acumula en el sòl durant mesos i  la seva solubilitat en aigua fa que existeixi un seriós perill d’infiltració cap a les aigües subterrànies (2). A més de l’impacte sobre la vegetació, existeixen estudis que citen efectes negatius sobre els sistemes endocrins de persones i animals. Tant és així que recentment el glifosat ha entrat a la llista negra de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com a probable agent cancerigen (3). La llista d’afeccions sobre la salut humana, emperò, és més llarga: s’ha descrit que causa toxicitat subaguda i crònica, danys genètics, és mutagènic, provoca trastorns reproductius i augmenta la freqüència d’anomalies espermàtiques (4). Algunes substàncies que l’acompanyen en el preparat comercial, com el N-nitrós, així com el formaldehid, que s’allibera quan el glifosat es degrada, són substàncies cancerígenes. S’està debatent en el si de la UE la seva prohibició definitiva, com han fet alguns països, regions i ajuntaments.

L’aplicació d’herbicides a mansalva als camins i carreteres també és un problema agrícola i més en concret, per a l’Agricultura ecològica. Per què? Idò perquè el químic arriba als cultius herbacis i els mata, suposant pèrdues econòmiques que poden arribar a ser molt importants per al pagès/a. El problema s’agreuja quan la finca a tocar del camí o carretera és ecològica, ja que, a més de les pèrdues de cultius com en la convencional, en Agricultura ecològica l’aplicació d’herbicida podria provocar  la contaminació per deriva i la consegüent retirada del segell ecològic per part de l’òrgan competent (CBPAE).

Però volem tenir les voreres netes…

Existeixen mètodes mecànics assequibles com la desbrossadora o les malles anti-herba, per a les voreres de les carreteres, o bé el flamet per voravies de carrers. A Menorca, per exemple, el Pla Territorial Insular estableix que “Es prohibeix l’ús d’herbicides en el manteniment de les voreres de carreteres i camins, havent-se de realitzar el control de la vegetació a través de mitjans mecànics” (article 20.3.8).

NOTES

(1) El nom comercial més habitual és ROUNDUP, de la casa Bayer.
(2) Environmental and health impacts on MG crops – the science, Greenpeace, 2013.
(3) Carcinogenicity of tetrachlorvinphos, parathion, malathion, diazinon, and glyphosate, The Lancet Oncoly,2015.
(4) Los plagucidas y nuestra salud, Greenpeace, 2015.

no esquitxis voreres