L’Agrupació de Defensa Vegetal d’Agricultura Ecològica d’APAEMA és la primera ADV eco de les Balears. El principal comès d’una ADV és la de recolzar i assistir tècnicament als socis constituents, els quals són productors que comparteixen, o bé un cultiu (podria ser vinya, fruits secs, etc.), o bé un sistema de producció, en aquest cas gestió en agricultura ecològica. Aquest suport es fa a través d’un tècnic amb dedicació completa. El servei d’ADV permet una atenció tècnica molt més regular i personal. Es poden atendre totes les demandes i incerteses dels cultius eco amb major amplitud i atenció, dissenyar noves plantacions d’arbres fruiters, fer un seguiment continuat al llarg de tota la campanya de cultiu, estudiar les problemàtiques i punts febles de cada finca, etc. Actualment a Mallorca hi ha 17 ADV, pràcticament per a tots els cultius de l’illa: cereals, fruits secs, patata, hortícoles, oliverar, cítrics. La Junta d’APAEMA va acordar que l’ADV d’Agricultura Ecològica quedaria emparada per l’estructura de l’Associació, cosa que li conferirà solidesa i fermesa. Aquesta serà la primera en gestió ecològica a les Balears. El moment en què es crea l’ADV d’Agricultura Ecològica de Mallorca, 2017, és idoni, atès que ens trobam amb més demanda que ofereix per a gran part de productes eco de l’illa (especialment fruita i hortalissa), cosa que també succeeix arreu l’estat espanyol, on el 2015 el consum havia pujat un 24,5%, amb patata, fruita i horta en primer lloc.

Serveis que ofereix l’ADV d’Agricultura Ecològica de Mallorca i periodicitat (setmanal, mensual o anual)

Assessorament tècnic als membres que en formin part

 • Atenció en tots els aspectes de producció vegetal: maneig del sòl, fertilització, poda, reg, nova plantació, control sanitari, rotacions i cobertes vegetals, etc. Setmanalment
 • Recollida d’analítiques de sòl i aigua de reg, i interpretació. 1 pic per cultiu.
 • Cobertura a través d’1 visita mensual a camp (2-3 h per visita, en funció de superfície i cultiu), contacte directe per resolució dels dubtes a resoldre i/o millores a incorporar mitjançant whatsApp, correu electrònic, telèfon o visites a l’oficina; en horari de 9-14 h, dos dies la setmana.

Fomentar la difusió i l’aplicació de les pràctiques que contempla el Reglament d’Agricultura Ecològica

 • Organització de cursos formatius (gratuïts pels membres) especialitzats pels cultius que formen part de l’ADV (olivar, fruita de reguiu, maneig de vegetació espontània, maneig del sòl, etc.) per part de tècnics amb experiència. Com a orientació: 3-4 cursos anuals.
 • Avisos i comunicats tècnics sobre novetats per a millora de les tècniques de cultiu. Mensualment.
 • Creació d’una xarxa tècnica entre socis que permeti el contacte directe entre ells. Atenció setmanal.
 • Grups de whatsapp temàtics per cultius. Atenció setmanal.
 • Formació en nous sistemes de cultiu, actualització, visites de camp a finques d’altres comunitats. 1 sortida a l’any.

Col·laborar amb la Conselleria d’Agricultura

 • Lluitar de manera col·lectiva contra plagues i malalties, de nova introducció (p. ex. Xylella fastidiosa) o presents (mosca de l’oliva Bactrocera oleae, mosca de la fruita Ceratitis capitata). Anualment

Comunicació d’informació rellevant

 • Comunicació de forma immediata de qualsevol sospita de la presència de paràsits especialment perillosos i participar en el seu seguiment i control. Divulgació de les experiències i assajos efectuats. Anualment

Organitzar compres conjuntes

 • De productes fertilitzants o per a la defensa vegetal (caolí, fosfat biamònic, trampes, adob, etc.). Anualment

A qui va dirigida i requisits

L’ADV d’Agricultura Ecològica va dirigida a aquells socis que tenguin els següents cultius donats d’alta al Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica:
 • olivar
 • fruiters de reguiu: cirerer, albercoquer, pomera, melicotoner, etc.
 • fruiters de secà
 • hortalissa en reguiu
Els requisits per entrar dins l’ADV són:
 • ser soci/a d’APAEMA
 • estar d’alta al CBPAE al moment de la sol·licitud d’entrada dins l’ADV