Associa’t ara

  Nom

  Cognoms

  Vull inscriure'm com a

  Dades de l'empresa

  Raó social

  CIF

  Dades personals

  Document d'identitat

  Afiliació al CBPAE

  Dades de contacte

  Telèfon de contacte

  Correu electrònic

  Dades del domicili

  Adreça

  Codi postal

  Municipi

  Amb tot això, estàs sol·licitant:
  • Ser admès/esa com a soci o sòcia de l'esmentada associació,

  • Que el pagament de la quota anual de soci o sòcia es faci a través de

  Dades bancàries

  Número IBAN

  Quina informació t'interessa més?

  APAEMA envia correus a les persones associades relacionats amb temes molt diversos. Marcau aquells que són de major interès per a vostè:

  Vols formar part d'alguna de les comissions en actiu?

  Els socis d'APAEMA ens agrupam en comissions o grups temàtics per compartir informació, experiències i formació específica.

  Tria la comissió o comissions a les que vols apuntar-te a través de l'enllaç següent ACCÉS COMISSIONS