Associa’t ara

Nom

Cognoms

Dades de l'empresa

Raó social

CIF

Document d'identitat

Afiliació al CBPAE

Dades de contacte

Telèfon de contacte

Correu electrònic

Dades del domicili

Adreça

Codi postal

Municipi

Amb tot això, estàs sol·licitant:
  • ser admès/esa com a soci o sòcia de ple dret de l'esmentada associació,
  • que el pagament de la quota anual de soci o sòcia es faci a través de
Dades bancàries

Número IBAN

Quina informació t'interessa més?

APAEMA envia correus a les persones associades relacionats amb temes molt diversos. Marcau aquells que són de major interès per a vostè: