Resultats de l’enquesta als socis d’APAEMA

03 · setembre · 2020

Dades que parlen

La junta d’APAEMA, en una reunió celebrada per videoconferència durant el confinament, va decidir posar en marxa una enquesta per identificar millor el perfil dels socis que tenim i, així, poder ajustar els serveis que prestam, les línies estratègiques a seguir, així com determinar el grau d’autoconeixement, les peticions i/o suggeriments de canvi, entre d’altres. A més, la representativitat de l’entitat, darrerament, s’havia posat en dubte, i créiem que disposar de dades ens permetria fer-hi front. Cal esmentar, emperò, que l’enquesta no pretenia ser una diagnosi del sector ecològic mallorquí, de manera que les dades s’han dinterpretar com el que són: els resultats d’una enquesta als socis de l’entitat.

L’enquesta, que constava de 23 preguntes de diferent temàtica, es va realitzar majoritàriament per telèfon (312) i algunes de forma telemàtica (41), durant els mesos de maig, juny, juliol i agost. En total ha respost un 78,6% dels socis, cosa que permet que tenguem resultats significatius estadísticament.

Un 77% dels socis d’APAEMA té manco de 60 anys, una dada que demostra que l’agricultura ecològica és un sector que no pateix tant l’envelliment agrari com en l’agricultura convencional.

Sobre la titularitat d’explotacions, professionalitat i dedicació, les respostes apunten que un 86% dels socis són titulars d’explotacions agràries, o bé tenen vinculació directa (familiar i/o laboral). Un 14% no són titulars, ja que, en aquest cas són titulars d’indústries elaboradores sense finca, comerços, distribució, així com els socis simpatitzants.

Entre els que han contestat la pregunta sobre dedicació, un total de 168 són professionals i un 176 no professionals. Destaquen els productors primaris (129), seguits dels productors-elaboradors (57), els elaboradors (10), etc. Dins del grup de persones que no són professionals, cal destacar que 48 persones han expressat el seu interès a professionalitzar-se, amb una mitjana d’edat de 43 anys. Aquesta és una dada d’interès perquè supera en dos anys l’edat màxima per sol·licitar l’ajuda de nova instal·lació/jove agricultor.

Sobre els productes que comercialitzen, la taula següent en mostra un resum:

L’enquesta ha fet aflorar dos grans blocs de productors i/o elaboradors: els que comercialitzen tot (o la majoria) el seu producte a través de venda directa, i aquells que ho venen tot a través de cooperatives o distribuïdors. En conjunt, la mitjana de venda directa se situa en un 45% del volum total de productes comercialitzats per part dels socis d’APAEMA.

Sobre quin és el volum del producte ecològic comercialitzat que queda a les Illes Balears i quin s’exporta, les dades mostren que hi ha un elevat consum intern: 88,2% de mitjana.

L’enquesta també tenia intenció d’aprofundir en el volum de negoci que genera el sector. Sabíem que seria una pregunta que no respondria tothom i que no copsaríem la realitat, emperò podria servir de punt de referència per identificar els grans trets. Així, de les 163 persones que han respost (46% dels enquestats), la facturació en conjunt puja a uns 10.630.200 €. Es tracta, sobretot, de productors petits, la majoria, encara que hi ha empreses que comencen a despuntar. 133 socis facturen manco de 50 mil euros, 13 entre 50 i 100 mil, 12 entre 100 i 500 mil i 5 més de 500 mil euros.

Sobre el motiu pel qual són socis d’APAEMA, les persones enquestades han votat el següent:

És d’interès esmentar que els socis puntuen a l’associació, de mitjana i en conjunt, amb 4,5 punts damunt 5. Les enquestes recolliren 116 comentaris, suggeriments i propostes que s’apuntaren una per una i serviran per tractar-les a les futures reunions d’equip tècnic, de junta i a la pròxima assemblea.

Aquests resultats ens animen a continuar la feina que feim des d’APAEMA, de suport als productors, elaboradors i simpatitzants de l’agricultura eco i de l’agroecologia, a través de la promoció, la formació, l’assessorament tècnic i la dinamització, però també a pensar en objectius més ambiciosos.