Control herba en agricultura ecològica

18 · juny · 2020

La vegetació espontània té un paper fonamental dins els agrosistemes com a font de matèria orgànica, protecció de la terra front l’impacte de la pluja, l’erosió, com a refugi d’insectes auxiliars, indicador de fertilitat, etc. És important i molt positiu deixar de veure-la com un contrari a combatre ateses les funcions beneficioses que implica per als nostres cultius. A passades edicions d’aquesta agenda hem comentat les virtuts de plantes comunes com olivarda, romeguer, llevamans, moc d’indiot, orella de llebre, aubó, ortiga, pastanaga silvestre, etc.

Emperò, per altra banda, l’herba pot suposar una seriosa competència de nutrients, llum, aigua o espai, posant els cultius en perill si no ho gestionam correctament. Hem de recordar primerament que no hi ha cap producte herbicida que com a tal es pugui autoritzar pel Reglament d’Agricultura ecològica. així que el control passa a ser de gestió i mecànic. Ho resumim molt breument:

Per cultius de reguiu, horta i fruiters:

 • Encoixinats orgànics: palla, pell o clovella d’ametla, alga, tombat de cultiu extensiu (Roller Crimper).
 • Encoixinats plàstics: plàstic convencional de polietilè, plàstic biodegradable (l’increment de preu inicial es compensa amb l’estalvi de jornals atès que no s’ha de recollir), de cel·lulosa (més feixuc, indicat per a junça i calciga).
 • Cultivadors adaptats (a tractor, motocultor, tracció animal); grada de pues flexible; Fingerweeder (gratador de dits); bicicleta tipus Ecoprac.
 • Desherbat tèrmic amb flama (sobretot per a pastanaga i espinacs); solarització (per a petites superfícies).
 • Treball de la terra abans que les adventícies espiguin i escampin llavor.
 • Rotació llarga per interrompre els cicles d’herba (amb adobs verds i cobertes vegetals).
 • Preparar bé la terra: subsolat, treball vertical, etc. Precisió durant el trasplant.
 • Falsa sembra: passar quan herba està a filament blanc i 2 fulles, enterrar 2-3 cm, treballar el vespre o amb capa fosca.
 • Vigilar que els fems estigui ben compostat a fi de no introduir llavor.
 • Desbrossadora de fil, desbrossadora de fulleta per olivarda o romeguer.
 • Picadora de cadenes o martells per tractor. Intercepa.
 • Mantenir cobertes vegetals: la presència de cultius de manera continuada dificulta el creixement i permanència de l’herba.

Per cultius extensius, cereal, llegum i fruits secs:

 • Grada de pues flexible (la Conselleria d’Agricultura en cedeix una de franc a qui ho sol·liciti).
 • Combinar distintes metodologies per no facilitar la instal·lació de poblacions especialitzades.
 • Efectuar falses sembres.
 • Incrementar la dosi de sembra entre 10-20%. La densitat de sembra incideix molt poc en el control d’herba si estam en monocultiu. Però en rotació la situació és a l’invers.
 • S’ha d’assumir un 15-20% d’herba de forma perpètua, crònica, no es pot netejar fins al 0%. Però si aquesta és diversa, no d’una única espècie, en aquests percentatges no hi ha problemes.
 • La no repetició de cultius a un mateix sementer és bàsica per evitar l’establiment d’espècies perjudicials. Un exemple de rotació idònia que actua de forma diversa a distintes altures, èpoques i aprofitaments és: guaret/blat/gira-sol/llegum/ordi/ciurons/cereal.
 • Control del banc de llavors dins la terra; si no hi ha cultiu deixar que l’herba neixi però no grani.
 • Sembrada tardana amb baixes temperatures (afecta el naixement d’herba enfront del cultiu).
 • Per sembres primerenques triar varietats de creixement inicial ràpid.
 • Vigilar el moment en què l’evapotranspiració de la vegetació espontània indica competència hídrica (a partir de març fins octubre, segons l’any); llavors es deixen les llobades baix els arbres. Més endavant es passen els cultivadors per tota l’amplada del carrer.
 • Mantenir cobertes vegetals mentre no es capgiri el balanç hídric dins el sòl.